JUDr. Josef Vávra, advokát

JUDr. Josef Vávra, advokát

Turistická 170/18
463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 14843005

Informace o kanceláři JUDr. Josef Vávra, advokát

Prioritou advokátní kanceláře je poskytování kvalitních právních služeb. Ke všem případům přistupujeme individuálně a s maximální pečlivostí. Mezi naše přednosti patří vysoké pracovní nasazení, profesionalita, spolehlivost a diskrétnost.

 

Specializace:

Občanské právo:

 • závazkové občanské právo – sepisování a analýza veškerých smluv
 • zajištění závazků, náhrada škody, nároky z bezdůvodného obohacení
 • příprava spotřebitelských smluv
 • spoluvlastnické vztahy
 • vypořádání společné jmění manželů
 • dědické právo
 • ochrana osobnostních práv
 • ochrana spotřebitele
 • zastupování u soudů
 • výkon rozhodnutí a exekuce
 • rozhodčí řízení

 

Pracovní právo:

 • zastupování, vyhotovování a konzultace ve věcech pracovněprávních dokumentů při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vzta­hů
 • sepisování dalších pracovněprávních dokumentů (např. výpovědí, dohod konaných mimo pracovní poměr a jiné)
 • zastupování v pracovněprávních sporech (jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců)
 • vytváření pracovních řádů či vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech odpovědnosti za škodu z pracovněpráv­ních vztahů
 • odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání
 • poradenství v oblasti kolektivního pracovního práva
 • poradenství při řešení případů diskriminace

 

Právo nemovitostí:

 • vypracovávání a analýza smluv- zastupování při jednání o uzavření smlouvy
 • úplatné i bezplatné převody nemovitostí
 • převody domů a pozemků
 • převody družstevních bytů, bytových jednotek, smlouvy o výstavbě
 • problematika nájmu bytů a nebytových prostor
 • věcná práva k věci cizí
 • analýzy právních vad nemovitostí
 • správa nemovitostí
 • stavební právo (úprava práv při výstavbě nemovitostí)

 

Rodinné právo:

 • rozvod manželství (sporný, nesporný)
 • úprava poměru k nezletilým dětem (úprava výchovy a stanovení výživného pro nezletilé, zletilé děti, spory o výživné, úprava styku k nezletilým)
 • nároky z vyživovacích povinností
 • vypořádání společného jmění manželů, dalšího majetku mezi manžely- změna rozsahu společného jmění manželů
 • sepsání předmanželské smlouvy
 • zastupování v řízení o určení a popření otcovství
 • zastupování v řízení o osvojení
 • zastupování v opatrovnických sporech

 

Trestní právo:

 • právní pomoc před zahájením trestního stíhání
 • trestní obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • příprava trestního oznámení, stížnosti
 • zahlazení odsouzení
 • podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě
 • zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

JUDr. Josef Vávra

Turistická 170/18

463 34 Hrádek nad Nisou

 

+420 485 140 683

vavra-josef@volny.cz

Cena za služby JUDr. Josef Vávra, advokát

 

Ceny nabízených právních služeb odpovídají advokátnímu tarifu uvedenému ve Sbírce zákonů.

Kde nás najdete?